Regulamin korzystania z prywatnej stacji ładowania samochodów elektrycznych

§ 1.

 

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi ładowania i korzystania z prywatnej stacji ładowania samochodów elektrycznych należącej do spółki Auto Gdańsk Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 54 A, 80-175 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049794, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5841006707, REGON 190429419  będącej autoryzowanym dealerem marki Honda.

 

§ 2.

 

Definicje

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 

Dealer                                Auto Gdańsk Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 54 A,  80-175 Gdańsk wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049794, będąca autoryzowanym Dealerem marki Honda;

Instrukcja                           stanowiąca odrębny dokument instrukcja obsługi Stacji ładowania;

Karta RFiD                         karta autoryzująca dostęp do Stacji ładowania wydawana przez Dealera Klientom na warunkach określonych w Regulaminie;

Klient                                 osoba fizyczna, która jest użytkownikiem pojazdu elektrycznego marki Honda albo jest klientem Dealera i korzysta z Usługi ładowania świadczonej przez Dealera;

Miejsce ładowania        miejsce postojowe służące wyłącznie do celu świadczenia Usługi ładowania, przypisane do danej Stacji ładowania;

Regulamin                          niniejszy Regulamin;

Sesja ładowania               proces poboru energii elektrycznej trwający od chwili podłączenia pojazdu do Stacji ładowania, nie wcześniej jednak niż przed chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta, do chwili odłączenia pojazdu od Stacji ładowania bądź pełnego naładowania baterii;

Stacja ładowania             stacja ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 Ustawy tj. infrastruktura umożliwiająca skorzystanie z Usług ładowania, w tym w szczególności urządzenia służące do ładowania samochodów elektrycznych;

Usługa ładowania           świadczona przez Dealera usługa w przedmiocie poboru energii elektrycznej oraz zapewnienia możliwości korzystania z infrastruktury Stacji ładowania i Miejsca ładowania na potrzeby ładowania. Poszczególna Usługa ładowania jest świadczona w czasie Sesji ładowania;

Ustawa                                ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

§ 3.

 

Stacja ładowania

 

1.   Stacja ładowania znajduje się na terenie prywatnego parkingu należącego do Dealera przy ulicy Jabłoniowej 54 A w Gdańsku i nie stanowi ogólnodostępnej stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 6) Ustawy.

2.   Stacja ładowania jest dostępna wyłącznie dla Klientów Dealera, którzy otrzymali od Dealera Kartę RFiD. Warunki udostępnienia Kartu RFiD Klientowi zostały wskazane w § 5 Regulaminu.

3.    Stacja ładowania jest dostępna dla Klientów wyłącznie w godzinach pracy Dealera.

4.   Regulamin oraz Instrukcja obsługi Stacji ładowania są przekazywana Klientowi przy wydawaniu Karty RFiD, jak również znajdują się w siedzibie Dealera oraz w obrębie Stacji ładowania.

 

§ 4.

 

Usługa ładowania

 

1.   Klient korzystający z Usługi ładowania lub przebywający na terenie Stacji ładowania zobowiązany jest do zapoznania się Regulaminem oraz Instrukcją przed skorzystaniem z Usługi ładowania oraz do przestrzegania ich postanowień.

2.   W trakcie korzystania z Usługi ładowania, Klient powinien zajmować Miejsce ładowania pojazdu tylko przez czas niezbędny do naładowania pojazdu.

3.   Stacja ładowania jest stacją obsługiwaną przez pracownika spółki Auto Gdańsk lub przez klienta z udostępnioną kartą RFiD. Usługa ładowania będzie wykonywana na zasadzie pierwszeństwa. Odłączanie pojazdów należących do innych Klientów będących w trakcie procesu ładowania jest bezwzględnie zabronione.

4.  W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad Regulaminu lub Instrukcji, w szczególności zajmowania Miejsca ładowania pojazdu w celu niezwiązanym z ładowaniem pojazdu elektrycznego, Dealer zastrzega sobie prawo do wezwania właściwych służb w celu usunięcia takiego pojazdu na koszt Klienta naruszającego postanowienia Regulaminu.

5.    Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w infrastrukturę techniczną Stacji ładowania.

6.    Usługa ładowania jest świadczona przez Dealera bezpłatnie.

 

§ 5.

 

Karta RFiD 

 

1.      Dealer wydaje Kartę RFiD Klientowi, który:

1)      jest właścicielem lub użytkownikiem pojazdu marki Honda; lub

2)      zakupił pojazd u Dealera; lub

3)      serwisuje pojazd u Dealera; lub

4)      korzysta z innych usług oferowanych przez Dealera

jedynie na czas Sesji ładowania

2.   Klient zobowiązany jest do wykazania Dealerowi przynajmniej jednej z przesłanek, o których mowa w ust. 1 powyżej, uprawniającej go do otrzymania Karty RFiD.

3.  Dealer jest uprawniony do weryfikacji i oceny przesłanek, o których mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności na podstawie danych posiadanych przez Dealera w związku ze sprzedażą pojazdów lub świadczeniem usług na rzecz Klienta.

4.  Karta RFiD jest wydawana na wniosek Klienta wyłącznie na czas Sesji ładowania. Po zakończeniu Sesji ładowania Klient zobowiązany jest do zwrotu Karty RFiD Dealerowi.

5.  Karta RFiD stanowi własność Dealera i nie może być przekazywana przez Klienta osobom trzecim. W przypadku przekazania karty osobie trzeciej, Dealer zablokuje Kartę RFiD w celu uniemożliwienia korzystania z niej przez osobę nieuprawnioną.

6.  Karta RFiD zostaje zablokowana przez Dealera w przypadku powzięcia przez Dealera informacji o niespełnianiu przez Klienta warunków do jej wydania wskazanych w ust. 1 powyżej.

 

 

§ 6.

 

Odpowiedzialność

 

1.    Dealer ponosi odpowiedzialność jedynie za zgodny z Regulaminem oraz Instrukcją sposób korzystania ze Stacji ładowania.

2.  Klient lub inna osoba przebywająca na terenie Stacji ładowania, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z nieprawidłowego wykorzystania Stacji ładowania, za wszelkie dokonane uszkodzenia lub zniszczenia Stacji ładowania, jak również za nieuzasadnione uniemożliwienie lub ograniczenie innym Klientom korzystania ze Stacji ładowania.

3.  Dealer nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości skorzystania z Usług ładowania w sytuacjach od niego niezależnych, w szczególności w razie awarii, konserwacji, modernizacji Stacji ładowania, zajęcia wszystkich stanowisk przez Klientów lub przypadków siły wyższej.

4.   O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Stacji ładowania, jak również w razie wątpliwości co do sposobu korzystania ze Stacji ładowania, należy niezwłocznie powiadomić Dealera. Dealer nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z dalszego korzystania przez Klienta z Usług ładowania, w przypadku, gdy wystąpiła awaria.

5.   Dealer nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta w pojeździe oraz przy Stacji ładowania.

 

§ 7.

 

Postanowienia końcowe

 

1.    Regulamin oraz Instrukcja dostępne są także na stronie internetowej Dealera.

2.   Dealer zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie w uzasadnionych ważnymi powodami przypadkach, takich jak w szczególności: zmiana przepisów prawa, na podstawie których Dealer świadczy Usługę ładowania, wydanie przez uprawnione organy administracji lub sądy decyzji wymagającej zmiany Regulaminu, a także zmiana w zakresie zasad świadczenia Usługi ładowania.

3.   Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2021 r.